Cơ hội nghề nghiệp

DAT là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê sáng tạo và tạo ra sự khác biệt.

Order number Internship Amount Place Expiration date
01 Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh 30 Cần Thơ, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 31.12.2021
02 Chuyên viên quản lý kinh doanh 6 TP. Hồ Chí Minh, 31.12.2021
03 Chuyên viên tư vấn phân tích 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 04.01.2021
04 Chuyên viên tư vấn phân tích 2 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 04.01.2021